Poznáte princíp elektromagnetickej indukcie?

Jav elektromagnetickej indukcie, sa prejavuje v nestacionárnom magnetickom poli. Keď sa bavíme o takomto magnetickom poli, je preň charakteristické, že fyzikálne veličiny, ktoré sú časovo premenné a kvantitatívne ho opisujú.

Deje v nestacionárnom magnetickom poli, sú vždy spojené so vznikom tohto poľa. Tu sa jedná o elektromagnetické deje, pri ktorých sú teda elektrické a magnetické polia neoddeliteľné. Vytvárajú tak jediné elektromagnetické pole.

Zdrojmi nestacionárneho magnetického poľa môže byť

  • časovo premenný prúd, ktorý prechádza nepohyblivým vodičom
  • pohybujúci sa vodič, ktorým prechádza prúd
  • pohybujúci sa magnet, či elektromagnet
  • časovo premenné elektrické pole

Príklady pre využívanie elektromagnetickej indukcie.

Pohyb lietadla v magnetickom poli.

Keďže konštrukcia lietadla, je zväčša kovová, jeho let prestavuje pohyb vodiča v magnetickom poli. Na koncoch krídel lietadla, sa indikuje elektrické napätie. Toto napätie sa samozrejme indikuje v každom vodivom predmete v lietadle. To znamená, že aj v niektorých častiach meracích prístrojoch, prepojovacích vodičoch.  

Elektromagnetická brzda, ktorá je na vlaku

Na zabrzdenie hýbajúceho sa vlaku, používame sústavu elektromagnetov. Tie elektromagnety, visia z vozňa blízko jednej koľajnice. Pokiaľ chceme zastaviť vlak, za pomoci tejto elektromagnetickej brzdy, vyšleme ovládacím zariadením do indukčnej cievky elektromagnetu veľký prúd. Pohybujúci sa elektromagnet, indukuje v koľajniciach vírivé prúdy. Pole týchto prúdov, pôsobí proti zmene v poli elektromagnetu. To znamená, že magnetické pole vírivých prúdov, pôsobí silou na elektromagne, tým pádom spomaľuje vlak.

Indukčný varič

V indukčnom variči je cievka umiestnená priamo pod plochou, na ktorej varíme. Tá cievka, je počas varenia napájaná vysokofrekvenčným striedavým prúdom. Magnetické pole, ktoré sa vytvára týmto prúdom, nám periodicky mení a indukuje prúd vo vodivej panvici, alebo teda hrnci.

Pri modernejších spotrebičoch, sa ohrieva len tá časť plochy, na ktorej je položený riad, alebo teda nádoba, v ktorej potrebujeme niečo ohriať. Hneď po odložení sa ohrev vypína a ostane len zostatkové teplo.

V akomkoľvek smere, nás princíp elektromagnetickej indukcie a vinutých dielov, posúva v pred.