Víte, jaké má povinnosti správce domu

Správu domu může provádět buď společenství vlastníků bytů a nebytových prostor nebo správce. Zákon jasně určuje jejich zodpovědnost, ale i povinnosti vlastníků bytů.

Správu domu upravuje zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Ten stanoví, že správu domu může provádět buď společenství vlastníků bytů a nebytových prostor (společenství) nebo správce, kterým může být jiná fyzická či právnická osoba. Povinnost správy přitom vzniká již dnem, kdy došlo k prvnímu převodu vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru v domě. Jeden dům však může mít uzavřenou pouze jednu smlouvu o výkonu zprávy – buď se správcem nebo smlouvu o společenství. V případě, že by došlo ke kumulativnímu uzavření více smluv, podle zákona platí ta smlouva, která byla uzavřena jako první, ostatní smlouvy jsou neplatné.

Kdo může být správcem domu

Podmínkou v případě správce je uzavření písemné smlouvy o výkonu správy. Zákon na výkon této funkce vyžaduje, aby správce disponoval oprávněním na činnost správa a údržba bytového fondu a zároveň splňoval podmínky zákona o správcích bytových domů. Ten uvádí podrobnosti týkající se odborné způsobilosti, povinného zřízení kanceláře správce, povinného pojištění odpovědnosti za škodu či zápisu do seznamu správců.

Jak zvolit zda odvolat správce

K tomu, aby byl zvolen nový správce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků. Podepsána smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a musí být následně doručena každému vlastníkovi bytu a nebytového prostoru v domě ve lhůtě 30 dnů od jejího schválení. Jediným způsobem, kterým lze smlouvu o výkonu správy vypovídat, je hlasování o výpovědi smlouvy a rozhodnutí nadpoloviční většinou všech vlastníků. Výpovědní doba jsou 3 měsíce, pokud nebylo dohodnuto jinak. Smlouvu o výkonu správy může vypovídat i správce. Ten však nemůže ukončit výkon správy, pokud vlastníci bytů a nebytových prostor v domě nemají ke dni skončení výpovědní doby uzavřenou smlouvu o výkonu správy s jiným správcem nebo není založeno společenství. Pokud to vlastníci nevyřeší do uplynutí výpovědní doby, vztahy mezi původním správcem a vlastníky se stále řídí smlouvou o výkonu správy. Teprve po uplynutí jednoho roku je správce zbaven povinnosti, podle zákona se vytváří fikce vzniku Společenství.


Chcete mít jistotu? Najděte to nejvhodnější pojištění nemovitosti a nenechte nic náhodě!


Povinnosti správce domu

Z obsahová hlediska má smlouva o výkonu zprávy obsahovat zejména označení smluvních stran, vymezení vzájemných práv a povinností tak správce i vlastníků bytů a nebytových prostor, způsoby hospodaření s prostředky fondu, placení úhrad, určení výše plateb na zprávu, zda rozsah a obsah zprávy. Podle zákona je správce domu povinen obstarávat služby a zboží, které zajistí údržba a opravy společných částí domu, vymáhat nedoplatky ve fondu provozu, údržby a oprav či vykonávat jiné činnosti, které souvisejí s užíváním domu.

Mezi další povinnosti správce můžeme zařadit:

 • vedení samostatných analytických účtů pro každý spravovaný dům,
 • vedení samostatných účtů pro prostředky provozu, údržby a oprav pro každý spravovaný dům,
 • využívání majetku vlastníků jen ve prospěch vlastníků bytů, ne pro vlastní prospěch nebo prospěch třetích osob,
 • zodpovědnost za všechny škody, které vzniknou v důsledku neplnění svých povinností,
 • každoroční předložení zprávy o činnosti za předchozí rok týkající se domu, jejíž obsahem jsou zejména údaje o finančním řízení, stavu společných částí domu, či jiných významných skutečnostech – každoročně do 31.05.,
 • každoroční předložení plánu oprav na následující kalendářní rok – do 30.11.,
 • v den skončení správy převést zůstatek finančních prostředků na účtu v bance na nového správce nebo společenství, jinak je povinen zaplatit úroky z prodlení,
 • hospodaření s majetkem s odbornou péčí,
 • upřednostňování zájmů vlastníků bytů a nebytových prostor před zájmy vlastními,
 • zastupovat vlastníků bytů a nebytových prostor ve věcech náhrady škody,
 • vymáhat vzniklé nedoplatky za fond oprav a jiné,
 • svolávat schůzi vlastníků minimálně jednou za rok, nebo vždy, když o to požádá minimálně 1/4 vlastníků bytů a nebytových prostor,
 • povinnosti spojené s výkonem dobrovolné dražby a návrhem na zahájení exekuce,
 • odstranit poruchu technického zařízení, pokud bezprostředně ohrožuje život, zdraví nebo majetek v domě,
 • uchovávat všechny přijaté rozhodnutí vlastníků bytů včetně povinnosti vést dokumentaci soudních sporů,
 • umožnit vlastníkovi bytu nebo nebytového prostoru nahlédnutí do dokladů týkajících se správy domu vždy, když o požádá,
 • jiné povinnosti, které přiznává zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor.

Vyškrtnut správce

Zvláštní povinnosti se vztahují na správce, který byl vyškrtnut ze seznamu správců. Po vyškrtnutí je správce zejména povinen do 7 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí informovat o tom vlastníků bytů a zrealizovat nezbytné činnosti směřující k ukončení výkonu správy. Po skončení zprávy v domě je správce také povinen předat celou dokumentaci týkající se správy domu, zejména dodavatelské smlouvy, pracovní smlouvy, pojistné smlouvy a další dokumentaci novému správci.

Oprávnění správce domu

Mezi základní oprávnění správce řadíme:

 • disponovat s finančními prostředky na účtu domu,
 • zpracovávat osobní údaje vlastníků bytů a nebytových prostor v zákonem stanoveném rozsahu,
 • zveřejnit seznam vlastníků bytů a nebytových prostor, kteří mají nedoplatky na zálohách do fondu oprav v úhrnu alespoň 500 EUR.

Zástupce vlastníků bytů

Vlastníci bytů a nebytových prostor komunikují se zvoleným správcem prostřednictvím zástupce vlastníků bytů a nebytových prostor. Zástupcem může být jednak vlastník bytu nebo nebytového prostoru, případně i jiná osoba. Zástupce je povinen informovat ostatních vlastníků o důležitých otázkách týkajících se správy domu, ale není oprávněn rozhodovat o všech věcech týkajících se bytového domu, protože zákon některé oprávnění přiznává přímo jednotlivým vlastníkům. Jde zejména o právo podílet se na správě domu, hlasovat jako spoluvlastník či oprávnění, které vlastníci musí přijímat nadpoloviční většinou hlasů t.j. hlasování o smlouvě o společenství, o určení výše měsíčních úhrad atd.

Povinnosti vlastníků bytů

Zákon stanovuje i práva a povinností vlastníkům bytů a nebytových prostor. Samozřejmě, mezi základní práva vlastníků bytů řadíme zejména právo nahlížet do dokladů týkajících se správy domu a právo podílet se na správě domu. Mezi povinnosti patří:

 • podrobí byt nebo nebytový prostor na své náklady,
 • nerušit a neohrožovat výkon vlastnických práv ostatních spoluvlastníků,
 • odstranit závady a poškození na společných částech domu,
 • umožnit v nezbytné míře a na nezbytný čas vstup do bytu osobě oprávněné k údržbě nebo opravě,
 • zachovávat vzhled domu a nerealizovat v nepřiměřeném rozsahu opravy bez souhlasu ostatních vlastníků,
 • v případě rekonstrukce povinnost umožnit vstup správci za účelem kontroly případného ohrožení nebo poškození společných částí domu, zda
 • oznamovat změny v počtu osob užívajících byt.